Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRUT – rejestr zagranicznych usługodawców

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-10-22 12:03:50
analizy rynkowe

Rejestr Usługodawców Zagranicznych (Registret for udenlandske tjenesteydere) to rejestr gromadzący informacje o usługach świadczonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa w Danii. Na mocy ustawy o delegowaniu pracowników (Lov om udstationering af lønmodtagere Nr 342 z 03/04/2014) obowiązek zgłoszenia w systemie obejmuje zagranicznych przedsiębiorców delegujących pracowników, a także zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek i świadczących w Danii usługi bez zatrudniania pracowników.

Duński Rejestr Usługodawców Zagranicznych (Registret for udenlandske tjenesteydere, zwany dalej „RUT”) to państwowy rejestr gromadzący informacje o usługach świadczonych przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Na mocy ustawy o delegowaniu pracowników (Lov om udstationering af lønmodtagere Nr 342 z 03/04/2014) obowiązek zgłoszenia w systemie obejmuje zagranicznych przedsiębiorców delegujących pracowników, a od 1 stycznia 2011 r. także zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek i świadczących w Danii usługę bez zatrudniania pracowników.

Rejestracji można dokonać jedynie elektronicznie poprzez stronę http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Rejestr_Usugodawcw_Zagranicznych_RUT 

Zgłoszeniu podlegają następujące informacje:

 • firma, adres przedsiębiorcy oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail),
 • numer krajowego rejestru przedsiębiorcy i miejsce rejestracji,
 • numer podatnika VAT w kraju pochodzenia wraz z miejscem rejestracji lub informacja o braku takiego numeru,
 • data rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi na terytorium Danii,
 • każde miejsce wykonywania usługi na terytorium Danii, z podaniem dla nich dat rozpoczęcia i zakończenia,
 • rodzaj usługi według klasyfikacji działalności gospodarczej NACE,
 • numery duńskiego rejestru firm CVR lub SE, o ile firma je posiada. 

Przedsiębiorstwo delegujące pracowników musi dodatkowo podać:

 • dane każdego pracownika delegowanego, tj. imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, rodzaj dokumentu tożsamości, numer identyfikacyjny, datę urodzenia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, numer telefonu, miejsce pracy i miejsce zamieszkania,
 • dane kontaktowe do osoby z firmy w miejscu świadczenia usługi, tj. imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, rodzaj dokumentu tożsamości, numer identyfikacyjny, datę urodzenia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, numer telefonu, miejsce pracy
  i miejsce zamieszkania; a także
 • liczbę osób pracujących w danym miejscu świadczenia usługi.

Na mocy § 7b ustawy o delegowaniu pracowników od obowiązku rejestracji przewidziane są wyjątki. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Nr 1619 z 15 grudnia 2010 r. nie trzeba dokonywać rejestracji, gdy wykonanie usługi zajmuje nie więcej niż 8 dni, a usługa świadczona jest w związku z dostawą obiektów technicznych lub jako część instalacji technicznej, zaś pracownik lub osoba samozatrudniona jest specjalistą lub posiada kwalifikacje niezbędne do montażu, instalacji, konserwacji, naprawy lub udzielania informacji o instalacji technicznej w Danii. Wyjątek ten, zwany „zasadą monterów”, nie dotyczy jednak usług w branży budowlanej, nawet gdy usługa obejmuje dostawę lub montaż instalacji technicznej. Ponadto, zgodnie z § 1 rozporządzenia Nr 1517 z 16.12.2010 r. obowiązek rejestracji nie obejmuje:

 • udziału w seminariach i konferencjach, włącznie z naukowcami, wykładowcami i innymi, którzy zostali zaproszeni do wygłoszenia wykładu lub prezentacji,
 • udziału profesjonalnych artystów w indywidualnych wydarzeniach artystycznych,
 • udziału w podróżach biznesowych do firm zagranicznych lub przedsiębiorstw, które nie mają stałej siedziby w Danii,
 • profesjonalnych sportowców i trenerów biorących udział w indywidualnych imprezach sportowych lub zawodach w duńskich klubach sportowych,
 • świadczących usługi konsultingowe w dziedzinie księgowości i audycie w okresie do 8 dni,
 • delegowania pracowników do przedsiębiorstwa z tej samej grupy kapitałowej, w okresie do 8 dni. Ten wyjątek nie dotyczy jednak usług świadczonych w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, sprzątaniu, w tym mycia okien, oraz usług hotelowych i restauracyjnych,
 • kabotażu w rozumieniu rozporządzenia 1072/2009 z 21 października 2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Rejestracji należy dokonać najpóźniej wraz z rozpoczęciem świadczenia usługi. W przypadku wszelkich zmian w podanych informacjach należy wprowadzić je do RUT nie później niż następnego dnia roboczego.

W przypadku usług z branży budowlanej, rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa oraz sprzątania zagraniczny zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić duńskiemu kontrahentowi poświadczenie rejestracji w RUT najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. Zleceniodawca ma obowiązek powiadomienia Urzędu Inspekcji Pracy w ciągu trzech dni od rozpoczęcia prac, jeśli nie otrzymał od zleceniobiorcy poświadczenia lub jeśli informacja dotycząca miejsca i czasu świadczenia jest nieprawidłowa bądź niepełna.

Dostęp do całości danych w rejestrze mają władze duńskie, a w szczególności Urząd ds. Działalności Gospodarczej, który prowadzi RUT. Władze duńskie mogą korzystać z informacji zawartych w RUT wyłącznie w celach kontroli, czy przedsiębiorstwa działają zgodnie z prawem mającym zastosowanie w związku z delegowaniem oraz w celach statystycznych.

Znaczna część informacji dotyczących aktualnie świadczonych usług jest udostępniana publicznie za pośrednictwem strony internetowej. Zakres ten obejmuje:

 • firmę, adres przedsiębiorcy oraz dane kontaktowe,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi na terytorium Danii,
 • jeśli usługa wykonywana jest w kilku miejscach na terytorium Danii, daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia dla każdego z nich,
 • miejsce świadczenia usługi,
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
 • kod klasyfikacji NACE,
 • numer podatnika VAT w kraju pochodzenia wraz z miejscem rejestracji lub informację o braku takiego numeru. 

Dostęp do tych danych jest bezpłatny, nie wymaga posiadania konta na portalu virk.dk ani logowania się. Dodatkowo dane z RUT, w pełnym zakresie dla władz duńskich oraz w ograniczonym dla innych podmiotów, można za opłatą zaprenumerować lub otrzymać w postaci pojedynczego wyciągu przesyłanego mailowo. Dane otrzymywane z subskrypcji lub jako pojedynczy wyciąg mogą być wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, rozpowszechniane ani publikowane. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Nr 1619 z 15 grudnia 2010 r. duńskie władze mogą używać danych z rejestru tylko do sprawdzania czy firmy przestrzegają prawa dotyczącego delegowania oraz w celach statystycznych. Zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia dane z RUT nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub w kontekście komercyjnym.

Przepisy dotyczące RUT obwarowują obowiązki rejestracyjne oraz obowiązek przekazania zleceniodawcy poświadczenia rejestracji karą grzywny (do 10.000 DKK), podobnie jak przy niedopełnieniu przez zleceniodawcę obowiązków informacyjnych karą grzywny.

Informacje o RUT w języku angielskim można znaleźć na stronie: http://businessindenmark.danishbusinessauthority.dk/rut

 

Co zrobić jeżeli z powodów technicznych nie można zarejestrować się w systemie RUT

Jeśli z powodów technicznych firma nie może zarejestrować się w systemie RUT,  można wysłać email z załączonym print screen (pol. drukuj ekran) na dwa adresy: rut@erst.dkoraz at@at.dk  (Arbejdstilsynet – Duński Urząd Inspekcji Pracy).

UWAGA ! NALEŻY próbować zarejestrować się w systemie RUT ! NIE wolno wysyłać emaila tylko dlatego, że jest to wygodniejsze !

Co zrobić jeśli z powodów technicznych nie można zgłosić zmian do systemu RUT

Zgodnie §7a  pkt. 5 duńskiej Ustawy o delegowaniu pracowników wszystkie zmiany w odniesieniu do informacji zawartych w systemie RUT powinny być wprowadzone do rejestru najpóźniej następnego dnia roboczego.

Jeżeli strona http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Rejestr_Usugodawcw_Zagranicznych_RUT_ nie jest dostępna z powodów technicznych, należy próbować dokonać zgłoszenia później. Jeżeli nie jest możliwe wprowadzenie zaistniałych zmian do systemu w granicach wymaganego limitu czasowego, tj. najpóźniej następnego dnia roboczego, należy wysłać email na dwa adresy:   rut@erst.dk oraz   at@at.dk .

W emailu muszą być zawarte następujące informacje:

 1. Nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu,
 2. Rodzaj pracy, którą firma będzie wykonywała w Danii, np. wg klasyfikacja działalności gospodarczej (duń. Branchekode),
 3. Numer RUT, jeśli firma już taki otrzymała,
 4. Data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania konkretnej usługi/działalności w Danii,
 5. Nazwa i adres duńskiego miejsca świadczenia usługi/miejsca pracy,
 6. Informacje personalne (imię, nazwisko, płeć, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz data urodzenia) każdego pracownika, który będzie wykonywał daną pracę w Danii,
 7. Informację, czy pracownicy posiadają A1 oraz/lub zaświadczenie o uznaniu/autoryzacji kwalifikacji. Informację na temat osoby kontaktowej oraz w jakim okresie czasu dany pracownik wykonuje daną usługę.

Zasady oznakowania numerem RUT placów budów i samochodów firm zagranicznych w Danii

Tablice informacyjne na budowach

Zgodnie z § 78  duńskiej Ustawy o VAT Nr 106 z 23.01.2013, której tekst w języku duńskim dostępny jest na stronie https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144991, na budowach (na terenie prywatnym), na którym firma stawia nową konstrukcję lub/i wykonuje remont, modernizuje, przebudowuje itp. nieruchomość, firma zagraniczna zobowiązana jest umieścić tablicę infomacyjną, na której będzie widniała nazwa firmy i jej numer z rejestru RUT, a firma duńska odpowiednio swoją nazwę i numer CVR.

Tablica musi być umieszczona na takiej wysokości, aby możliwe było odczytanie informacji znajdujących się na niej z publicznie dostępnej drogi. Nie istnieją wymogi określające wielkość, wymiary, typ tablicy itp. Ważne, żeby tablica była widoczna w okresie, w którym firma prowadzi prace na budowie. Jeśli w tym samym czasie na budowie jest więcej firm, które wykonują prace, firmy te mogą mieć wspólną tablicę. Wtedy na tablicy musi być umieszczona nazwa każdej firmy i jej numer. 

Firma nie ma obowiązku wystawiania tablicy, jeżeli spełniony jest chociaż jeden z poniższych warunków:

 1. prace mogą być wykonane w ciągu jednego dnia roboczego,
 2. prace budowlane prowadzone są na terenie publicznym,
 3. jeśli wartość kontraktu nie przekracza 50.000 DKK łącznie z VAT,
 4. oznakowanie nie jest możliwe, ponieważ praca wykonywana jest na budowie obok bloku mieszkalnego na terenie o gęstej zabudowie.

Oznakowanie pojazdów firm zagranicznych

Zgodnie z § 7, pkt  7 Ustawy o rejestracji samochodu Nr 16 z 01.09.2013, której tekst w języku duńskim dostępny jest na stronie https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144991  pojazd zagraniczny, który jest wykorzystywany do działalności gospodarczej przez firmę zagraniczną na terenie Danii, musi mieć widoczne udokumentowane numery z rejestracji firmy w systemie RUT, umieszczone za przednią szybą samochodu.

 

Opracowanie: WPHI