Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 12:47:46
dania, certyfikaty, licencje

Polski eksport do Danii odbywa się zgodnie z zasadami jednolitego rynku wewnętrznego. Dania ma też własny system licencji i certyfikatów, do którego muszą się stosować zagraniczne firmy.

 

Rynek towarowy

 

W UE dla każdej grupy towarowej obowiązują odmienne zasady handlu zagranicznego. Dotyczy to rynków:

 • mleka i przetworów mlecznych
 • zbóż
 • cukru
 • wołowiny i cielęciny
 • wieprzowiny
 • baraniny i koziny
 • drobiu i jaj
 • olejów i tłuszczów
 • ryżu
 • świeżych owoców i warzyw
 • bananów
 • przetworzonych owoców i warzyw
 • wina
 • lnu i konopi
 • alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
 • nasion
 • towarów przetworzonych

 

Aby eksportować, firmy przetwórcze muszą uzyskać uprawnienia eksportowe. Otrzymanie uprawnień zależy od przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności i spełnienia wymogów określonych w dyrektywach UE oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez odpowiednie służby UE. Najsurowsze są uregulowania dotyczące wyrobów przemysłu mięsnego i mleczarskiego.

Kontrolę fitosanitarną roślin, produktów roślinnych i nasion przeprowadza Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym wywożonych na eksport i importowanych z zagranicy, jak również wydawanie świadectw jakości leży w kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Równorzędną instytucją w Danii jest Urząd ds. Weterynarii i Żywności (The Danish Veterinary and Food Administration), znajdujący się w strukturze Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa. Stoi on na straży wprowadzania dyrektyw unijnych w zakresie obrotu towarami spożywczymi. Od roku 2010 dzieli się na dwa urzędy regionalne: Urząd Zachodni z siedzibą w Aarhus, obejmujący całą Jutlandię, i Urząd Wschodni z siedzibą w Ringsted, obejmujący Zelandię, Fionię i małe wyspy, w tym Bornholm.

Kontrola żywności i inspekcje weterynaryjne dokonywane są przez regionalne jednostki, które weryfikują i wydają dokumenty związane z importem artykułów pochodzenia zwierzęcego do Danii. Są one także odpowiedzialne za nadzorowanie składów i magazynów firm importujących żywność.

 

Dystrybucja żywności i handel na targowiskach

 

Firma, która chce sprzedawać lub dystrybuować żywność w Danii (w sklepach, hurtowniach, restauracjach, prowadzić handel obwoźny, firmę cateringową, przetwarzającą lub magazynującą żywność, itd.) musi być zarejestrowana w bazie Næringsbasen. Rejestracja wiąże się z koniecznością podania miejsca prowadzenia działalności.

W przypadku sprzedaży obwoźnej jest to adres, pod którym firma została zarejestrowana (może to być adres zamieszkania). W bazie można się zarejestrować po zdaniu testu lub zakończeniu kursu prowadzonego przez ośrodek zatwierdzony przez Erhvervsstyrelsen - Danish Business Authority. Testu nie muszą zdawać osoby posiadający wykształcenie związane z żywnością i z żywieniem np. tytuł magistra żywienia, rzeźnicy, piekarze, kelnerzy. Tytuł i profesja zdobyte poza Danią wymaga ich uznania przez odpowiednie władze duńskie. Rejestracja jest płatna.

Testy można zdawać po duńsku lub po angielsku. Istnieje także możliwość zdawiania testu w każdym z oficjalnych języków UE, w tym w języku polskim, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na tłumacza. Koszty tłumacza pokrywa osoba zdająca. Zgłoszenie zapotrzebowania na tłumacza przesyła się do Danish Business Authority.

Osoby, które chcą zajmować się handlem ze straganów, rowerów, skuterów, na ulicach, skwerach, placach czy parkach na terenie Danii muszą najpierw uzyskać pozwolenie od władz gminy, na terenie której chcą handlować. Aby otrzymać pozwolenie, trzeba posiadać ważny numer CVR (odpowiednik naszego NIP), CPR (odpowiednik polskiego PESEL) oraz duński adres. Jest to poważna przeszkoda, utrudniająca prowadzenie takiej działalności w Danii przez polskie firmy i polskich obywateli. Aplikacje na pozwolenie składa się elektronicznie. Pozwolenie otrzymuje się po miesiącu od daty złożenia aplikacji.

Przed złożeniem aplikacji trzeba uzyskać CVR z Central Business Registration, zarejestrować się na www.mobiltreg.dk (Danish Business Authority) w przypadku ubiegania się o pozwolenie na mobilny handel uliczny, a jeśli ma się zamiar sprzedawać żywność lub napoje należy otrzymać pozwolenie na samochód (wydawane przez Danish Veterinary and Food Administration).

Na sprzedaż ryb, sera, lodów lub gotowanych dań konieczna jest zgoda z Regional Food Copenhagen. Np. osoby, które chcą zajmować się handlem na ulicach, placach i skwerach w Kopenhadze muszą najpierw dostać pozwolenie od władz gminy.

O wydanie pozwolenia na prowadzenie handlu ze stałego straganu ulicznego aplikuje się do City Life. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego aplikacje trzeba wypełniać bardzo staranie oraz dołączyć wszystkie wymagane załączniki, tj. „business plan” oraz opis, rysunek lub zdjęcie wyglądu stoiska.

Każda decyzja o wydanie pozwolenia jest rozpatrywana indywidualnie. Brane są pod uwagę kryteria ustalane co roku w zależności od potrzeb miasta. Pozwolenia są wydawane tylko po pozytywnej opinii Copenhagen Business Service. Sprzedaż ze straganu musi rozpocząć się nie później niż trzy miesiące od daty wydania pozwolenia. Pozwolenie wygasa automatycznie po dacie, która została określona w pozwoleniu, ale nie dłużej niż po trzech latach.

Zasady sprzedaży ze straganu obowiązujące na targowisku są podobne do straganów ulicznych - np. stragany nie mogą być przekazywane, wynajmowane osobom trzecim. Stragan może być postawiony nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem handlu na targowisku, stoisko nie może być wcześniej zamknięte niż o godz. 17:30, miejsce targowe musi być posprzątane i opuszczone nie później niż o godz. 20:30.

 

Certyfikacja wyrobów przemysłowych

 

Wyroby przemysłowe sprowadzane do Danii muszą być zgodne z wymogami określonymi przez przepisy UE. Dla swobodnego przepływu towarów podstawowe znaczenie ma zasada wzajemnego uznawania. Oznacza ona, że  towar legalnie wyprodukowany i dopuszczony do obrotu na terytorium jednego państwa członkowskiego musi być dopuszczony do obrotu na terytorium pozostałych państw. Żaden kraj członkowski nie może nakładać na produkt znajdujący się już na rynku UE dodatkowych wymagań, np. obowiązku przeprowadzenia wskazanych przez siebie badań.

Odpowiedzialność za produkt, tj. przyjęcie na etapie projektowania i produkcji całkowitej odpowiedzialności za zgodność procesu technologicznego z wymaganiami odpowiednich dyrektyw spoczywa wyłącznie na producencie. Dokumentem wystarczającym dla wprowadzenia towarów na rynek wewnętrzny UE jest deklaracja producenta. Odpowiedzialność za wadliwy wyrób, włączając w to wypłatę odszkodowań, spoczywa na nim i dotyczy również podwykonawców w zakresie wykonanych przez nich prac.

Polscy przedsiębiorcy mają obowiązek dostosowania się do standardów rynku unijnego. Obowiązek ten dotyczy zarówno towarów objętych dyrektywami tzw. „starego podejścia”, charakteryzującymi się szczegółowymi przepisami technicznymi (np. wyroby przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego), jak również towarów objętych dyrektywami „nowego podejścia”, określającymi podstawowe wymagania, jakie musi spełniać produkt aby był uznany za bezpieczny i dopuszczony na rynek.

Ministerstwo Gospodarki wylicza 21 pozycji dyrektywy „nowego podejścia” wymagające oznakowania CE, w tym m.in.:

 • sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia
 • proste zbiorniki ciśnieniowe
 • materiały budowlane
   

Wybór procedury oceny zgodności pozostaje w gestii producenta – może ją przeprowadzić samodzielnie lub przy udziale jednostki notyfikowanej. Polskie jednostki oceny zgodności (laboratoria badawcze i pomiarowe, jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące) uzyskały status jednostek notyfikowanych po przystąpieniu do UE.

Obowiązek oceny, czy produkt podlega dyrektywie „nowego podejścia”, spoczywa na producencie. W przypadku, gdy produkt objęty jest jedną z dyrektyw, producent lub w jego imieniu importer dokonują notyfikacji wyrobu w jednej z akredytowanych przez UE jednostek certyfikujących, przy czym nie musi to być jednostka działająca w Danii. Raz uzyskany znak CE w jednym z państw unijnych obowiązuje na terenie całej UE.

Instytucją zajmującą się w Danii sprawami certyfikacji i standaryzacji jest Duńskie Centrum Standaryzacji (Danish Standards Association) w Kopenhadze.

 

Zasada wzajemnego uznawania

 

W Dani obowiązują unijne przepisy dotyczące wzajemnego uznawania towarów w obszarach niezharmonizowanych. Dotyczą one wyrobów, wobec których istnieje ryzyko, że państwa członkowskie mogą stosować przeszkody uniemożliwiające swobodny przepływ towarów, np. wprowadzając specyficzne przepisy techniczne dotyczące produktów.

Jednym ze sposób rozwiązania tego problemu jest zasada wzajemnego uznawania. Według niej państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały wprowadzone legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli powstały one według odmiennych przepisów technicznych.

Aby zagwarantować przedsiębiorstwom dostęp do informacji o krajowych przepisach technicznych w państwach członkowskich oraz o zastosowaniu zasady wzajemnego uznawania, ustanowiono system punktów kontaktowych ds. produktów. Taki punkt istnieje również w Danii.

 

Certyfikaty ekologiczne

 

W Danii zarówno państwo, jak i obywatele, dbają o środowisko naturalne. Są oni skłonni płacić wyższe ceny za produkty ekologiczne. Ich udział w sprzedaży systematycznie rośnie. Istotne znaczenie ma wysoki poziom zamożności społeczeństwa duńskiego i dbałość o własne zdrowie. W Danii coraz powszechniejsze są wymagania, by produkty znajdujące się w obrocie miały świadectwo, że ani one same, ani procesy ich wytwarzania nie są groźne dla środowiska.

Istnieją dwa rodzaje „eko-certyfikatów" - europejski eco-flower - obrysowany gwiazdkami wizerunek liścia na zielonym tle, i nordycki „łabędź" (nordic swan). Nie są one obowiązkowe, ale w przypadku wielu produktów brak takiego oznakowania praktycznie zamyka drogę na duński rynek.

O wydanie certyfikatu występuje duński importer produktu i dlatego większość informacji w tej sprawie jest dostępna tylko w języku duńskim (informacje na temat „nornic Swan” są jednak również w języku angielskim).

Europejski eco-flower jest systemem certyfikacyjnym, który powstał w 1992 r., aby pomagać konsumentom w wyborze towarów i usług przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wszystkie produkty oznaczone tym znakiem są dokładnie przebadane przez niezależne organy pod kątem spełniania kryteriów ekologicznych.

Systemem objęte są 23 grupy produktów, w tym:

 • obuwie
 • tekstylia
 • materace
 • farby
 • żarówki
 • środki czyszczące
 • detergenty
 • środki uzdatniania gleby
 • wyroby papiernicze
 • sprzęt AGD
 • sprzęt elektroniczny
 • w zakresie usług - baza hotelowa dla turystów

Nie obejmuje on jednak produktów żywnościowych i farmaceutyków.

System ten jest administrowany przez European Eco-Labelling Board i koordynowany przez Komisję Europejską.

Wydana licencja jest ważna przez trzy lata, po upływie których ponownie sprawdzana jest zgodność towaru z kryteriami. W ten sposób uzyskuje się pewność, że produkty lepiej służą środowisku i są ciągle ulepszane.

Dania posiada również własny znak ekologiczny: jest nim korona w czerwonej obwódce. Produkty oznaczone w ten sposób można kupić w dużym wyborze nie tylko w supermarketach, ale prawie w każdym sklepie spożywczym. Jest ono znane i rozpoznawalne przez 98 proc. duńskich konsumentów.

 

Ważne linki

 

Urząd ds. Weterynarii i Żywności (The Danish Veterinary and Food Administration): http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Pages/default.aspx)

Duńskie Centrum Standaryzacji (Danish Standards Association) w Kopenhadze,: www.ds.dk

European Eco-Labelling Board: www.ecolabel.dk

Na stronie internetowej duńskiego Sekretariatu ds. Certyfikatów Ekologicznych - Ecolabeling Denmark (Miljømærkesekretariatet), organizacji niezależnej od producentów, znajduje się wykaz produktów, na które są wydawane „eko-certyfikaty" wraz z tekstami w języku angielskim odpowiednich przepisów, zawierających szczegółowe wymagania dotyczące produktu: http://www.ecolabel.dk/da/in-english.

Organic Denmark: www.organicdenmark.dk

Baza Næringsbasen: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Naeringsbasen

Duński punkt kontaktowy ds. produktów: https://erhvervsstyrelsen.dk/productcontactpoint.dk

Danish organic logo (duński znak ekologiczny): http://en.fvm.dk/focus-on/organic-production/danish-organic-logo

 

Adresy polskie

 

Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Handlowej (zarządza środkami polityki handlowej w odniesieniu do towarów przemysłowych): http://www.mg.gov.pl/Kontakt/DPH

Szczegółowe informacje na temat środków taryfowych (kontyngenty taryfowe, plafony, zawieszenia poboru ceł), pozataryfowych (nadzór obrotu, kontyngenty ilościowe, zakazy eksportu/importu) oraz środków ochronnych (antydumpingowe, antysubsydyjne, środki ochronne przed nadmiernym przywozem) na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Srodki+taryfowe

Informacje dotyczące zasad handlu zagranicznego towarami rolnospożywczymi znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/handel-zagraniczny

Najsurowsze są uregulowania dotyczące wyrobów. Wszelkie niezbędne Informacje na temat wymogów eksportowych dotyczących przemysłu mięsnego i oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu tych towarów na rynek (świadectwa zdrowia, zaświadczenia i certyfikaty ) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: http://www.wetgiw.gov.pl

Informacje na temat kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych i nasion: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa: www.piorin.gov.pl.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym wywożonych na eksport i importowanych z zagranicy, jak również wydawanie świadectw jakości: www.ijhar-s.gov.pl.

Ministerstwo Gospodarki, Dyrektwy Nowgo Podejścia: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/Ocena+zgodnosci/Dyrektywy+Nowego+Podejscia+wymagajace+oznakowania+CE

 

Europejski Eko-certyfikat: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_pl.htm

 

Solvit w Polsce: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert