Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 12:39:51
dania, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Dania jest krajem o dużej liczbie firm innowacyjnych, z dobrze rozwiniętą sztuką użytkową i znanym na świecie designie. Swoje dobra intelektualne, przemysłowe i artystyczne chroni z wyjątkową starannością.

 

 

Za rejestrację patentów, wzorów użytkowych, zdobniczych i znaków towarowych, ochronę praw ich właścicieli, legislację oraz udzielanie informacji odpowiada Duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych (Danish Patent and Trademark Office). Podlega ono Ministerstwu Gospodarki (Danish Ministry of Business and Growth).

Urząd współpracuje z biurami patentowymi innych krajów, obsługuje zainteresowane osoby z zagranicy. Na jego stronie internetoweja można znaleźć teksty regulacji prawnych dotyczących Intellectual Property Rights (IPR), a także informacje o zasadach aplikowania o rejestrację patentów, wzorów użytkowych, zdobniczych i znaków towarowych. Urząd zajmuje się także promocją innowacji i poprawy pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw duńskich.

Oprócz wydawania patentów, urząd świadczy usługi komercyjne związane z ochroną własności przemysłowej: specjalizuje się w ekspertyzach prawnych i technicznych.

 

Ochrona własności przemysłowej

 

Firmy duńskie należą do najbardziej aktywnych w Unii Europejskiej, a także na świecie, pod względem zabezpieczania swoich praw własności przemysłowej. Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w Danii nakłady na badania i rozwój są wysokie, i tym samym procentują większą ilością patentów niż w innych krajach europejskich.

Dania ma duży wskaźnik osób pracujących w działach wysokich technologii, w których skala innowacji i chroniących ich praw wyraźnie przewyższa przeciętny poziom europejski. Według raportu GUS ("Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo. Wybrane wyniki badań statystycznych, Luty 2014") udział pracujących w sektorach wysokiej techniki w ogólnej liczbie pracujących wynosił w Dani w 2012 r. 5,4 proc., przy średniej unijnej 3,8 proc. W Polsce było to 2,9 proc.

Duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych jest wyjątkowo wydajny. Podczas gdy w Europejskim Urzędzie Patentowym, w USA i w Japonii przeciętny czas oczekiwania przed rozpoczęciem właściwego procesu aplikacyjnego trwa od 17 do 24 miesięcy, w Danii - siedem miesięcy.

 

Ustawy regulujące rynek

 

Ustawa o patentach z 22.09.2000 r. z późniejszymi zmianami (The Consolidate Patents Act)

 

Na mocy tej ustawy osoby będące autorami wynalazków nadających się do zastosowania przemysłowego mogą występować o wydanie patentu i otrzymać wyłączne prawo używania go w celach komercyjnych. Ustawa określa definicję wynalazku, zakres ochrony, zasady i tryb składania aplikacji, a także procedurę wydawania patentu.

Cudzoziemcy aplikujący o wydanie patentu są zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela prawnego z Danii. Wydane patenty są wpisywane do rejestru patentów prowadzonego przez Duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych. Patenty są chronione przez 20 lat, o ile regularnie są wnoszone coroczne opłaty.Ustawa reguluje wydawanie i transfer licencji na wykorzystanie patentu, kary za naruszenie praw patentowych oraz wydawanie „patentów wspólnotowych”.

 

Ustawa o wzorach użytkowych z 9.06.1998 r. z późniejszymi zmianami (The Consolidate Utility Models Act)

 

Ustanawia zasady ochrony nowych wytworów nadających się do zastosowania przemysłowego, stanowiących rozwiązanie problemu technicznego, które mogą być zarejestrowane jako wzór użytkowy (daje to prawo do wyłącznego używania w celach komercyjnych). Ustawa określa definicję wzoru użytkowego, wymogi aplikacyjne, procedurę rejestracji, wydawanie i transfer licencji itp.

Wzory użytkowe rejestrowane są na trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy i ostatecznie na cztery (razem dziesięć lat), po wniesieniu odpowiednich opłat. W przypadku aplikujących cudzoziemców, ustawa zawiera podobne uregulowania jak ustawa o patentach.

 

Ustawa o znakach towarowych z 21.02.1997 r., z późniejszymi zmianami z 2000 r. (The Consolidate Trade Marks Act)

 

Na jej mocy osoby prywatne i firmy mogą otrzymać wyłączne prawo do używania znaku towarowego (nazwy handlowej, firmowej, etykiety, opakowania). Ustala ona definicję znaku towarowego oraz określa, z jakich elementów może się on składać, sposób jego rejestracji i zakres prawa do znaku towarowego. Określa też zakres praw właściciela znaku i sposób rozwiązania ewentualnych sporów, wynikających z wykonywania praw do podobnych znaków.

Znak towarowy jest chroniony przez dziesięć lat od daty rejestracji, z możliwością przedłużania na kolejne dziesięć lat. Jeśli rejestracja nie zostaje odnowiona, następuje wykreślenie z rejestru. Ustawa zawiera też postanowienia dotyczące rejestracji zagranicznych znaków towarowych. Cudzoziemcy są zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela prawnego z Danii. Dania jest sygnatariuszem Porozumienia Madryckiego z 1891 r. oraz Protokołu Madryckiego z 1989 r. o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych.

 

Ustawa o wzorach zdobniczych z 20.12.2000 r.

 

Ustala ona definicję wzoru zdobniczego, zasady jego ochrony i składania wniosku o rejestrację w Duńskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych oraz trybu jego rejestracji. Rejestracja jest publikowana. Chroni ona prawo właściciela wzoru zdobniczego przez pięć lat, z możliwością odnowienia na następne okresy pięcioletnie aż do 25 lat. Urząd ma prawo żądać od aplikującego o rejestrację wzoru zdobniczego z innego kraju, wyznaczenia przez niego przedstawiciela prawnego z Danii do reprezentowania go w procesie rejestracji.Dania jest sygnatariuszem Porozumienia Genewskiego z 1999 r. o międzynarodowej rejestracji wzorów zdobniczych.

Dania ratyfikowała Układ o Współpracy Patentowej, podpisany w Waszyngtonie w 1970 roku, i Europejską Konwencję Patentową z Monachium z 1973 roku.

 

Ochrona praw autorskich

 

Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej jest nadzorowana w Danii przez Ministerstwo Kultury. Ustawa o prawie autorskim z 30.06.2006 r. (z późniejszymi zmianami) definiuje podlegające ochronie dzieło jako wytwór literacki lub artystyczny, w formie pisanej lub mówionej, graficznej, plastycznej, muzycznej, dramatycznej, filmowej, fotograficznej, jako dzieło architektury i sztuki stosowanej oraz w innych formach, np. programy komputerowe.

Ustawa określa zakres ochrony dzieła, przypadki i cele, w których wykonywanie kopii jest dozwolone (np. w celach edukacyjnych, dla własnych potrzeb, w instytucjach do ich użytku wewnętrznego, w szpitalach i zakładach opieki społecznej, z przeznaczeniem dla inwalidów, itp.), specjalne postanowienia dotyczące audycji radiowych i telewizyjnych, a także programów komputerowych.

 

Ważne linki

 

Duński Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych - Danish Patent and Trademark Office: www.dkpto.org

Strona z aktami prawnymi (w języku angielskim): http://www.dkpto.org/ip-law--policy/law.aspx

Ministerstwo Kultury - Danish Ministry of Culture: www.kum.dk

Strona z aktami prawnymi dotyczącymi prawa autorskiego: http://kum.dk/servicemenu/english/services/legislation

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Torby papierowe z nadrukiem

Firma Gesti oferuje torby papierowe z nadrukiem w dowolnym rozmiarze i nakładzie już od 100 sztuk...
Polska - MODLNICZKA 2021-01-06 Dodał: Magdalena Dach Sektor kreatywny Zobacz ofertę

Mobilny system dezynfekcji

Mobilny system dezynfekcji
Polska - OPOLE 2021-01-02 Dodał: Jacek Wróbel Maszyny i urządzenia, Produkcja i przetwórstwo metali, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Usługi transportowe i logistyczne

Lubuskie Centrum Logistyczne z Zielonej Góry świadczy usługi transportowe na terenie całej Unii E...
Polska - Zielona Góra 2020-06-04 Dodał: Centrum Logistyczne Transport i logistyka Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert