Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJeśli chcesz pracować w Danii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Kubel-Grabau | 2015-10-05 15:34:47
dania, praca, świadczenia socjalne, zawody

Duński rynek pracy znacznie różni się od modelu polskiego. Bardzo ważną rolę pełnią w nim związki zawodowe i organizacje pracodawców. To one decydują o płacach i warunkach pracy.

 

 

W Danii wysokość wynagrodzeń jest zwykle efektem układów zbiorowych negocjowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców. Państwo nie jest aktywne w ustalaniu pensji i warunków pracy, a płaca minimalna nie jest wyznaczana przez prawo. Wynagrodzenie i warunki pracy określane są odrębnie w poszczególnych branżach. Z tego powodu ważnym partnerem dla zagranicznego przedsiębiorstwa w Danii są organizacje związkowe i zrzeszenia pracodawców.

Organizacje działające na duńskim rynku pracy reprezentują większość pracowników i przedsiębiorstw. Jak informuje Danish Business Authority - Duński Urząd ds. Biznesu, który jest agendą Ministerstwa ds. Gospodarki i Biznesu, około 67 proc. duńskich pracobiorców jest członkami związków zawodowych zorganizowanych zwykle według branży i rodzaju wykształcenia. Kryterium branżowe dotyczy również niektórych organizacji pracodawców, choć większe z nich obejmują wiele branż.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców zrzeszone są w organizacjach nadrzędnych. To: The Danish Confederation of Trade Unions (LO) oraz The Danish Employers’ Confederation (DA), skupiająca 12 organizacji pracodawców i ponad 28 tys. prywatnych firm z wielu branż. W przypadku sektora budowlanego, w którym działa wiele polskich firm, aktywny jest związek zawodowy „3F” i to najprawdopodobniej jego przedstawiciele wcześniej czy później skontaktują się z właścicielem przedsiębiorstwa. Organizacją pracodawców działającą budownictwie jest „Dansk Byggeri”.

Kolejnym ważnym elementem duńskiego modelu rynku pracy są układy zbiorowe. Zwykle regulują one kwestie wynagrodzeń, emerytur i czasu pracy. Układ zbiorowy może obowiązywać przedsiębiorstwo bezpośrednio – poprzez umowę z odpowiednim związkiem zawodowym (tzw. „umowa przyjęta”) – lub poprzez członkostwo w danej organizacji pracodawców. Dotyczy to także firm zagranicznych. Według Danish Business Authority, około 80 proc. pracowników w Danii podlega umowie zbiorowej.

Umowy zbiorowe są zawierane między dwiema prywatnymi stronami. Mogą obejmować zarówno pojedynczego pracownika w konkretnym miejscu pracy, jak i całe sektory gospodarki. Pracowników reprezentują związki zawodowe, natomiast drugą stroną jest indywidualny pracodawca, przedsiębiorstwo albo organizacja pracodawców.

Działające na rynku pracy organizacje – zarówno związki zawodowe jak i zrzeszenia pracodawców - dysponują skutecznymi narzędziami zapewniającymi zawieranie i przestrzeganie układów zbiorowych. Związki zawodowe maja możliwość zorganizowania strajku lub blokady, a organizacje pracodawców - lokautów i bojkotów. Mogą być one stosowane wobec wszystkich działających w Dani podmiotów, także zagranicznych.

Zagraniczne przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do podpisywania ani przestrzegania układów zbiorowych. Związki zawodowe mogą jednak skontaktować się w tej sprawie z pracodawcą i zaproponować mu zawarcie układu. To działanie zgodne z prawem i z duńskim modelem regulowania rynku pracy. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, związek zawodowy może przystąpić do akcji protestacyjnej.

Spory dotyczące legalności lub nielegalności działań związków zawodowych rozstrzygane są w trybie przyspieszonym przez specjalny organ sądowniczy (Industrial Court).

Przystąpienie do układów zbiorowych oznacza, że firma bierze na siebie wiele zobowiązań finansowych, np. wypłatę obowiązkowych diet i dodatków do pensji, składek urlopowych i emerytalnych.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Większość duńskich przepisów dotyczących środowiska pracy opartych jest na rozporządzeniach UE. Są one jednak zazwyczaj równie lub bardziej rygorystyczne, niż regulacje w innych krajach Unii Europejskiej. Kontrolą pod kątem BHP zajmuje się Duńska Inspekcja Pracy.

Inspekcja koncentruje się przede wszystkim na trzech aspektach środowiska pracy: zapobieganiu wypadkom, zapobieganiu problemom mięśni i kośćca, na psychologicznym środowisku pracy.

Inspekcja Pracy przeprowadza w Danii dużą liczbę kontroli. Sprawdza między innymi ergonomię, użycie sprzętu technicznego oraz postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. W czasie kontroli przedsiębiorstwo musi przedstawić następujące dokumenty: ocenę BHP( „APV”), sporządzoną na piśmie politykę przedsiębiorstwo w sprawie palenia tytoniu w miejscu pracy (w tym w pojazdach służbowych), instrukcje dotyczące obsługi maszyn i postępowania z niebezpiecznymi substancjami.

Ponieważ osobny zbiór przepisów dotyczących środowiska pracy obowiązuje w różnych branżach, na przykład w branży budowlanej, przedsiębiorca powinien skontaktować się z Inspekcją Pracy lub z organizacją pracodawców i sprawdzić, jakie normy BHP obowiązują w jego sektorze. Inspektorzy mają także listy kontrolne służące do oceny miejsc pracy w konkretnych branżach, na przykład budowlano-montażowej. Kontrole Inspekcji Pracy nie są zapowiadane. Inspektorzy mają prawo wejścia na teren prac, mogą także rozmawiać z pracownikami.

Do współpracy w zakresie BHP zobowiązane jest zarówno kierownictwo firmy, jak i pracownicy. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania corocznej rozmowy z pracownikami na temat środowiska w miejscu pracy.

Inspekcja Pracy dysponuje trzema rodzajami sankcji: może nakazać przedsiębiorstwu wprowadzenie zmian (natychmiast lub w określonym terminie), może zamknąć miejsce pracy lub wymierzyć firmie grzywnę. W przypadku braku współpracy, Inspekcja zgłosi sprawę na policję w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko przedsiębiorstwu.

 

Uznawanie kwalifikacji w Danii

 

Na liście zawodów, które można wykonywać w Danii dopiero po uzyskaniu zezwolenia, znajduje się 170 profesji. Jedną z instytucji, która zajmuje się ich wydawaniem, jest Duńska Inspekcja Pracy. Uznaje ona kwalifikacje w następujących zawodach: prace przy usuwaniu azbestu (asbestos removal), obsługa kotłów, operatorzy dźwigów, operatorzy wózków widłowych, inspektorowie serwisu wind, operatorzy ładowarek teleskopowych, inżynierowie chłodnictwa, monterzy rusztowań, spawanie (welding work).

Firmy zamierzające świadczyć prace przy azbeście w pomieszczeniach zamkniętych muszą przeszkolić swoich pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Obligatoryjne szkolenia organizowane są przez Inspekcję Pracy. Dla usług związanych z usuwaniem azbestu na otwartym powietrzu dodatkowe szkolenia nie są wymagane, jednak nadal obowiązują ścisłe zasady dotyczące ubioru ochronnego oraz masek dla pracowników.

Uznaniem kwalifikacji zawodowych hydraulików (sewerage contractor) i elektryków (electrical contractor) zajmuje się Duński Urząd Bezpieczeństwa Technicznego (Sikkerhedsstyrelsen). Jest on uprawniony do sprawdzenia kwalifikacji zawodowych przed rozpoczęciem wykonywania zawodu przez wnioskodawcę.

W przypadku istotnych różnic pomiędzy jego kwalifikacjami a umiejętnościami wymaganymi do wykonywania zawodu w Danii, Urząd Bezpieczeństwa Technicznego może przeprowadzić test przydatności. W ciągu miesiąca od wpłynięcia zgłoszenia, Urząd ma obowiązek potwierdzić otrzymanie wniosku i zawiadomić wnioskodawcę czy wniosek jest zasadny, czy potrzebne są dodatkowe dokumenty oraz czy będzie wymagane przeprowadzenie testu przydatności. Zgłoszenie musi być odnawiane raz w roku.

Obowiązek posiadania autoryzacji dotyczy każdego przedsiębiorcę w Danii, dla którego pracuje osoba zatrudniona w charakterze hydraulika czy elektryka. W praktyce oznacza to, iż bez względu na to, czy wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo jednoosobowe, czy pracuje jako pracownik w innym przedsiębiorstwie, wykonuje zawód hydraulika lub elektryka tymczasowo lub okazjonalnie, czy też chce pozostać na stałe w Danii, musi przeprowadzić autoryzację.

Wniosek, za który trzeba zapłacić, jest składany do Urzędu Bezpieczeństwa Technicznego. Przedsiębiorstwo, które zamierza świadczyć usługi w dziedzinie instalacji wodnych i elektrycznych, musi mieć wdrożony, potwierdzony i funkcjonujący system zarządzania jakością.

Kopie dokumentów dostarczane do wniosków o świadczenie usług w Danii (np. potwierdzające doświadczenie zawodowe, przeszkolenie, CV) muszą być poświadczone za zgodność i podpisane na każdej stronie. Należy dołączyć do nich tłumaczenia poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie, jak dowód osobisty, paszport nie muszą być tłumaczone. Nie muszą być tłumaczone również dokumenty w językach: angielskim, norweskim czy szwedzkim. Niektóre urzędy akceptują także dokumenty w języku niemieckim i francuskim.

 

Ważne linki

 

The Danish Confederation of Trade Unions (LO): http://www.lo.dk/English%20version.aspx

The Danish Employers’ Confederation (DA): http://www.da.dk

Związek zawodowy 3F: http://www.3f.dk/english

Związek zawodowy 3F – strona po polsku: http://www.3f.dk/polski

Magazyn 3F wydawany przez związek: http://www.fagbladet3f.dk/bladet

Związek Dansk Byggeri: http://www.danskbyggeri.dk

Duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet): http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en

Duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet) – strona w języku polskim, m.in. ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych rynków: http://arbejdstilsynet.dk/da/polsk.aspx

Strona Duńskiej Inspekcji Pracy dla nowo tworzonych firm: http://arbejdstilsynet.dk/da/startpakke/kom-godt-igang.aspx

Lista zawodów regulowanych wraz z właściwymi urzędami, które uznają kwalifikacje (na tej stronie można też znaleźć wymagane dokumenty, opłaty, formularz zgłoszeniowy):

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/regulated-professions/list-of-regulated-professions

Duński Urząd Bezpieczeństwa Technicznego - Sikkerhedsstyrelsen (Danish Safety Technology Authority): www.sik.dk

Strona Duńskiego Urzędu Bezpieczeństwa Technicznego z formularzami zgłoszeniowymi: http://www.sik.dk/Global/English/Specialist-fields/Authorisation

Ministerstwo Zatrudnienia – Beskæftigelsesministeriet: www.bm.dk